Azul Excursiones

Juridisch beleid Azul Excursiones

Wettelijke waarschuwing

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht die is vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische handel, worden hieronder de volgende gegevens weergegeven: de bedrijfseigenaar van domeinweb is Franky August J Lenssens ( hierna de Administrateur), met adres voor deze doeleinden in C / Zurbaran 4, Cala Pi, Illes Balears, met NIE-nummer: X4163044K. Neem contact op met e-mail: frank@www.azul-excursiones.com via dezelfde website.

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en / of het gebruik van deze website www.azulexcursiones.com schrijft de voorwaarde toe van USER, die van deze toegang en / of gebruik de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaard die hier worden weergegeven. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.azulexcursiones.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet van Franky August J Lenssens of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, en verbindt hij zich ertoe om dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die de naam van het bedrijf dat de website heeft aangemaakt, via zijn portaal en met een enunciatief karakter, maar niet beperkend, niet te gebruiken, op gepaste wijze te gebruiken. ze om:

– zich bezighouden met activiteiten die illegaal, illegaal of in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische illegale aard verspreiden, terrorisme bepleiten of de mensenrechten aantasten;

– (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van de naam van het creatieve bedrijf van de website, zijn leveranciers of derden, introduceren of verspreiden in de netwerkcomputervirussen of enige andere fysieke of logische systemen die vatbaar zijn voor het veroorzaken van de bovengenoemde schade; (iv) probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze waar nodig te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren. De naam van het creatieve bedrijf van de website behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, tegen jeugd of jeugd, de orde of openbare veiligheid of dat naar zijn oordeel niet geschikt zou zijn voor publicatie. In elk geval is Franky August J Lenssens niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden uitgesproken via fora, chats of andere participatiemiddelen.

4. GEGEVENSBESCHERMING

Franky August J Lenssens voldoet aan de richtlijnen van organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, die de verordeningen goedkeurt voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere voorschriften die van kracht zijn op op elk gewenst moment en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Om dit te doen, samen met elke vorm van persoonlijke gegevensverzameling, in de diensten die de gebruiker van KKKKK kan aanvragen, wordt de gebruiker in beide gevallen op de hoogte gebracht van het bestaan en de acceptatie van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens, waardoor deze worden geïnformeerd van de verantwoordelijkheid van het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om zijn recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de datacommunicatie aan derden, al naar gelang het geval.

Evenzo informeert Franky August J Lenssens dat het voldoet aan wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden op elk moment vragen.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De beheerder van www.azulexcursiones.com alleen of als gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Franky August J Lenssens (beheerder) of van haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of van een deel ervan uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van Franky August J Lenssens. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de rechten te respecteren van Intellectuele en Industriële Eigendom die eigendom zijn van de beheerder. U kunt de elementen van de portal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van de Beheerder is geïnstalleerd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Franky August J Lenssens is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of overdracht van virussen of schadelijke programma’s of schadelijk voor de inhoud, ondanks dat het alle noodzakelijke technische maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN

De beheerder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die het gepast acht in zijn portal, in staat om zowel de inhoud en diensten die door hem worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich in uw portaal bevinden te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

8. LINKS

In het geval dat WWW.AZULEXCURSIONES.COM links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent Franky August J Lenssens in geen geval controle uit over dergelijke sites en inhoud.

De beheerder neemt elke aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van elke link die behoort tot een website van een derde partij, en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van materiaal of informatie in een van de genoemde websites. hyperlinks of andere websites.

Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9. RECHT VAN UITSLUITING

Azul Excursiones behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde, aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven .

Close Menu